24 Ώρες & 7 Ημέρες​   700 700 2424 & 697 700 2424

WWW.TEXNIKOI24.GR

Βρες τεχνικό άμεσα & οικονομικά

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με την Υπηρεσία μας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε χρήστη της Υπηρεσίας "Τεχνικοί 24 Ώρες" κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η ή/και χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

- Ως "Πελάτης" ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας με σκοπό την εύρεση Επαγγελματιών που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εκάστοτε εργασίες σας.

- Ως "Επαγγελματίας" ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έρχετε σε επικοινωνία με τον Πελάτη, μετά από αίτημά στην υπηρεσία μας και εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην Υπηρεσία μας και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού.

- Ως "Εργασία" ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.

- Ως "Προσφορά" ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Εργασίας που έχει ζητηθεί από την Πελάτη στην Υπηρεσία μας.


2. Γενικοί Όροι

2.1 Εύρεση Επαγγελματία

Αν και η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας για κάποια Εργασία. Περαιτέρω, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου Επαγγελματία.

2.2 Ταυτότητα και Προσόντα Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο Πελάτης που αναζητά κάποιον επαγγελματία για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους Επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Πελάτη με Επαγγελματίες. Επομένως, η εργασία της Υπηρεσίας "Τεχνικοί 24 Ώρες" εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία.

Για τον λόγους αυτούς αναγνωρίζετε πως ο Πελάτης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης της Εργασίας από κάποιον Επαγγελματία, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του Επαγγελματία, για το ότι ο Επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ή/και υπεργολάβους για να υλοποιήσει την Εργασία, είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του Επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Εργασίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" συνιστά στον Πελάτη να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Εργασίας. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

2.3 Επιλογή Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασίας σας ή που αυτομάτως και με βάση κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και διαθεσιμότητας ειδοποιήθηκε από την Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία προκειμένου να κρίνετε την αξιοπιστία και καταλληλότητά του. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με τον Επαγγελματία ιδία ευθύνη.

2.4 Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Εργασίας.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΙ 24 ΩΡΕΣ" ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Πελάτης με κάποιον Επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" και ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες"προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας και με τον Επαγγελματία, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία και εσάς, η δε Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δε φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις από τη σχέση σας με τον Επαγγελματία.

2.5 Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

α) Εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία

Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της Εργασίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλότητα των παρεχομένων εκ μέρους του Επαγγελματία ή των υπεργολάβων αυτού υπηρεσιών και για οποιαδήποτε σχετική αξίωση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης μπορεί να υποστεί από τον Επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν εμπλέκεται, με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν την εκάστοτε συμφωνία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και του Επαγγελματία, όταν και στην έκταση που υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους, και να προβούν στην εκπλήρωσή τους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία και ότι ο Πελάτης συναλλάσσεται απευθείας με τον Επαγγελματία.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΙ 24 ΩΡΕΣ" – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Τήρηση εγγράφων που αφορούν τη συναλλαγή μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν διατηρεί οιοδήποτε αρχείο με τυχόν τιμολόγια, αποδείξεις ή λοιπά έγγραφα/τεκμήρια που αφορούν τις συναλλαγές του Επαγγελματία με τον Πελάτη. Η έκδοση και παροχή των ως άνω εγγράφων από τον Επαγγελματία στον Πελάτη, τα οποία θα αποδεικνύουν την καταβολή της πληρωμής από τον Πελάτη, πραγματοποιείται χωρίς καμία συμμετοχή ή εμπλοκή της Υπηρεσίας "Τεχνικοί 24 Ώρες", και κατόπιν τούτου η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης του αναφορικά με την σύνταξη και τήρηση των σχετικών εγγράφων.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" εφιστά την προσοχή του Πελάτη και του Επαγγελματία στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις απορρέουσες από την τελευταία φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. ΗΥπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" ενθαρρύνει τον Πελάτη να διαπιστώνει ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος προτού αποδεχθεί την Προσφορά του και προβεί σε σύναψη συμφωνίας ή συμβάσεως μαζί του.

Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν δύναται να γνωρίζει ή να εγγυηθεί ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Ωστόσο, η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" υποδεικνύει στον Πελάτη και τον Επαγγελματία ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" παροτρύνει τον Πελάτη και τον Επαγγελματία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για την συγκεκριμένη Εργασία υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής με την διαδικασία έκδοσης Eργοσήμου και άρα εάν μπορεί ο Επαγγελματίας να αναλάβει και εκτελέσει νομίμως την Εργασία.

Κατόπιν τούτων, αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας στερηθεί οποιονδήποτε δικαιωμάτων εξαιτίας της έκδοσης ή μη έκδοσης Εργοσήμου, ούτε σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

3. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Εργασίας, ούτε ότι η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

4. Ο Πελάτης εκχωρεί στην Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που του αποκαλύπτει ο ίδιος.

5. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι της Υπηρεσίας "Τεχνικοί 24 Ώρες" οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

6. Διαφορές

6.1 Εάν ο Πελάτης εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Επαγγελματία, ο Πελάτης θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Επαγγελματία και να ενημερώσει την Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

6.2 Ο Δουλευταράς, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη ή τον Επαγγελματία και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους.
Ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

7. Πληρωμές & Συναλλαγές

Ο Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" παρέχει τις υπηρεσίες του στους Πελάτες δωρεάν.

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με το να φέρει σε επαφή Επαγγελματία και Πελάτη ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. παρέχει τις υπηρεσίες του στους Πελάτες δωρεάν.

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Η Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες" με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με το να φέρει σε επαφή Επαγγελματία και Πελάτη ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

Η χρήση της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας "Τεχνικοί 24 Ώρες" αποτελεί αυτόματα την αποδοχή των παραπάνω όρων και ο Πελάτης οφείλει να έχει ενημερωθεί πριν την επικοινωνία με την Υπηρεσία "Τεχνικοί 24 Ώρες".

συναρμολογησεισ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ